Taxas d'imprast

Abunamaints annuels per indigens e giasts    sainza DVD cun DVD/Dibiost
Famiglias  

Fr. 50.00

Fr. 80.00

Creschieus  

Fr. 30.00

Fr. 50.00

Iffaunts-giuvenils fin 20 ans  

Fr. 15.00

Fr. 25.00

       
Imprast singul  

 

 
Creschieus  

Fr. 2.00

 
Iffaunts/giuvenils  

Fr. 1.00

 
       

Speciel per noss giasts (famiglias e persunas singulas)

Abunamaints da vaccanzas:      
1 eivna  

Fr. 15.00

Fr. 25.00

2 eivnas  

Fr. 25.00

Fr. 35.00

Quant lönch poss eau impraster ün medium?
Cudeschs/ Cudeschs auditivs   4 eivnas
Nonbooks ( DC’s e audiocassettes)   1 eivna
Nonbooks (DVD’s)   1 eivna
Che fer sch’eu vuless tegner ün cudesch/Nonbook pü lönch?
Que’s po lascher prolungir (eir per telefon dürant il temp d’avertüra), intaunt cha’l medium nun es reservo.
Taxas admuniziun  
 
Prüm clam zieva:

7 dis

(Nonbooks 4 dis)  

Fr. 5.00

Seguond clam zieva:

14 dis

(Nonbooks 8 dis)  

Fr. 8.00

Terz clam zieva:

21 dis

(Nonbooks 12 dis)  

Fr. 10.00

Perditas e daunts vegnan mis in quint.